اگر قربانیان زنده شوند باز هم آنها را خواهم کشت!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید