بی کبد هرگز، با کبد عمری

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید