دست و پا سرد نوزاد، به تیروئید ربط دارد؟

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید