اسکناس های نو را در بزرگراه ریختم!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید